WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

W imieniu Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Poznaniu, zawiadamiam, że na dzień 8 kwietnia 2019 r zwołano Walne Zebranie Członków. Zebranie odbędzie się w siedzibie OSZ Poznań ul. Zwierzchowskiego 17. Początek godz. 17:30.Z uwagi na ważność podejmowanych czynności obecność wszystkich członków obowiązkowa. Prawo wyborcze mają wszyscy członkowie zwyczajni Oddziału stowarzyszenia, którzy do dnia 31 marca 2019 r opłacili składki członkowskie za rok 2019 lub minimum za I kwartał 2019 r. Lista osób z prawem wyborczym zostanie przedstawiona na zjeździe.


Celem zjazdu jest : 
1. Przedstawienie sprawozdania zarządu wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
2. Przedstawienie listy członków stowarzyszenia z prawem wyborczym.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Prezesa i członków zarządu na nową 4 – letnią kadencje.
5. Wybór członków komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego.
6. Przedstawienie wyników badania sondażowego na temat funkcjonowania służb BHP w zakładach pracy w Polsce w 2019r .
6. Dyskusja i wolne wnioski.