O nas

Oddział nasz powstał 25 marca 1996r w celu integracji pracowników służb BHP z województwa wielkopolskiego. 

Celem naszego Oddziału jest stworzenie organizacyjnych i prawnych warunków do integracji naszego środowiska zawodowego.

Liczba członków Oddziału –  stan na 30-03-2019 r. - 35 osób, 

Celami Stowarzyszenia są: 

1.    tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków do integracji pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy; 
2.    reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia; 
3.    popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy; 
4.    wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy; 
5.    dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie Zasad etyki zawodowej; 
6.    doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

1.    występowanie do organów państwowych z wnioskami i propozycjami rozwiązań prawno-organizacyjnych oraz technicznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
2.    przygotowywanie i opracowywanie opinii przez członków Stowarzyszenia; 
3.    reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą; 
4.    prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej w zakresie BHP; 
5.    występowanie w obronie interesów zawodowych członków Stowarzyszenia i pracowników służby BHP; 
6.    podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach statutowych; 
7.    udzielanie członkom stowarzyszenia pomocy w uzyskaniu zatrudnienia; 
8.    promowanie wiedzy i fachowości służb bezpieczeństwa higieny pracy poprzez dobrowolną certyfikację kompetencji w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy; 
9.    kształtowanie Zasad etyki zawodowej służby BHP;
 
10.    podejmowanie działań w zakresie tworzenia samorządu zawodowego pracowników służby BHP

 

Pobierz statut